12. oktobar, 20h - Novi surferi: Nihilizam

Share


"Ništa ne postoji, a ako postoji, ne bih mogao da shvatim, a ako bih shvatio, ne bih bio u stanju da saopštim drugima."
Gorgija, 4. vek stare ere

Oktobarski  Filozofski klub "Novi surferi" na temu "Nihilizam" održan je u četvrtak, 12. oktobra  2017. godine sa početkom u 20 časova u Omladinskom klubu "Skladište".
Reč nihilizam potiče od latinske reči nihil, što znači ništa. Metafizički nihilizam polazi od stava da ništa ne postoji i povezan je sa uvidom epistemološkog nihilizma - da ništa ne možemo znati. Etički nihilisti poništavaju moralne zakone dok nihilisti društveno-političke stvarnosti odriču vrednost drušvenog poretka i političkog delovanja kao takvog. Nihilizam može da rezultira rušilačkim porivima kao i letargijom ili potpunom nezainteresovanošću za bilo šta. Takođe može da bude pročišćujući kao neka vrsta duhovnog laksativa koji otvara prostor za samospoznaju, stvaranje novih vrednosti i novog čoveka...

Voditelj Filozofskog kluba Novi surferi je Boris Čegar, profesor filozofije.

Filozofski klub Novi surferi Fondacije "Danilo Kiš" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.