23. februar, 20h - FILOZOFSKI KLUB "NOVI SURFERI": FIZIKA I METAFIZIKA

Share


Treći susret Filozofskog kluba "Novi surferi" biće održan u utorak, 23. februara 2016. godine sa početkom u 20 časova u Omladinskom klubu “Skladište“ Fondacije "Danilo Kiš". Tema trećeg susreta je: Fizika i metafizika.

Voditelj Filozofskog kluba "Novi surferi" je Boris Čegar, profesor filozofije.

Učešće je besplatno. Organizator Filozofskog kluba je Fondacija "Danilo Kiš".

Smatra se da je prvo filozofsko pitanje postavio Tales pitajući se šta je koren svega. Njegova misao je nazvana fizikom zato što je njegov odgovor upućivao na materijalni osnov svega postojećeg (fisis). Ali njegovo pitanje je po svojoj suštini metafizičko jer pita o prvom uzroku stvarnosti uopšte – šta je ono na čemu ili čime jeste biće kao takvo. Metafiziku dakle moramo razumeti kao utemeljujuću disciplinu mišljenja. Sam termin nastaje kao tehnički. Aristotelovi učenici, ređajući njegove spise koji se tiču prvih uzroka stvarnosti kao takve, a koje je ovaj zvao prvom filozofijom, stavljaju ih pre (starogrčki meta) spisa o prirodi (fizika) pa ih sledstveno tome kasniji komentatori nazivaju metafizika. U kakvom su onda odnosu fizika i metafizika? Da li metafizika nužno prethodi fizici? Je li metafizika zaista najizvorniji oblik mišljenja? Kako je, ako uopšte jeste, metafizika preživela rađanje moderne naučne misli? Da li savremena empirijska i matematska nauka o prirodi ostavlja prostora za metafiziku, to jest da li Talesovo pitanje danas ima smisla?

Filozofski klub "Novi surferi" zamišljen je kao javni razgovor u kom su pozvani da učestvuju svi koji žele da ukrste mišljenja sa svojim sagovornicima, preispitaju svoje i tuđe stavove, kritički i analitički, te nauče da ih iznose argumentovano, po pitanju aktuelnih tema iz različitih oblasti života, savremenih društvenih pojava i teorija, nauke i umetnosti, a posebno onih koje se tiču mladih. Polemički susreti su osmišljeni sa ciljem razvijanja kulture dijaloga kod mladih, koji će im pomoći da formiraju svoje mišljenje, izgrade svoje stavove po pitanju tema koje ih okružuju i tiču ih se, te argumentovano, kulturno i civilizovano ulaze u rasprave i razgovore sa nosiocima suprotnih mišljenja i stavova.

Programom Filozofski klub: Novi surferi želimo da doprinesemo razvoju kulture razumevanja i tolerancije među mladima, njihovim podsticanjem na diskusije povodom različitih tema, što će omogućiti svakom, i učesnicima i publici, neki drugi ugao gledanja na problem.

Filozofski klub "Novi surferi" je namenjen onima koji žele da: se poduče dobroj komunikaciji i aktivnom slušanju, uče kako da oblikuju misao u reč, zadobiju samopouzdanje i otvorenost za drugačije mišljenje, razviju veštinu vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave, uče jedni od drugih, unapređuju svoje govorne i komunikacione veštine, nauče kako se gradi dobar argument, osete atmosferu kvalitetne rasprave, te svetu pristupaju kritički i kreativno.